Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bip.gliwice.eu

Urząd Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 2. zapisy audio z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 4. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 5. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, oraz schemat organziacyjny Urzędu Miejskiego charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Bartel, adres poczty elektronicznej or@um.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238 56 63. Żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres e-mail dostepnosc@um.gliwice.pl. Za rozpatrywanie uwag i żądań odpowiada naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 0 32 239 12 52.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd Miejski w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Urząd Miejski w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Zwycięstwa 21

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:

  1. od ulicy Zwycięstwa (główne) – na poziomie terenu, drzwi otwierane automatycznie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; na elewacji nad wejściem zamontowany jest znacznik TOTUPOINT
  2. od ulicy Wyszyńskiego - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  3. od skweru Doncaster - posiada podjazd dla wózków, drzwi otwierane automatycznie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

  Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia od ulicy Zwycięstwa (wejścia głównego), jest dostępna bez barier architektonicznych. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są trzy windy, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. Winda od strony skweru Doncaster dojeżdża wyłącznie do poziomu 4 piętra (możliwe jest przejście lub przejechanie wózkiem do innej windy i dotarcie na 5 piętro bez barier architektonicznych). Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. Zastosowano pochylnię dla wózków od strony skweru Doncaster.
  2. W windach zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Zwycięstwa, pracownicy ochrony dostępni przy każdym wejściu do budynku).
  4. Pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem.
  5. Na stanowisku informacji głównej, konsultanta ds. osób z niepełnosprawnościami, w biurze podawczym, na stanowiskach wydziałów KM, SO i USC w Biurze Obsługi Interesantów zainstalowane są pętle indukcyjne.
  6. Na stanowisku informacji głównej dostępna jest lupa elektroniczna.
  7. Na stanowiskach USC, SO w sali obsługi, KM w sali obsługi, BOI na stanowiskach zlokalizowanych w holu głównym, biurze podawczym oraz w sekretariatach wydziałów AB, GE, GW, UK, ŚR dostępne są ramki do podpisu.
  8. Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 przy ul. Wyszyńskiego, 2 przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego).
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl) lub z wykorzystaniem usługi wideorozmowy tłumacza online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Jasnej 31A

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Jasnej oraz dwa od strony parkingu. Wejście główne posiada podjazd, natomiast jedno z wejść od parkingu posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, dostępną na poziomie terenu – wejścia umożliwiają dostęp osobom o ograniczonej mobilności. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. Oznakowania wypukłe na początku i na końcu poręczy przyschodowych informują o numerze piętra.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu.
  2. Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik biura podawczego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Jasnej, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku).    
  4. Wszystkie pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem pokoju.
  5. Na stanowisku podawczym w Biurze Obsługi Interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna oraz dostępna jest lupa elektroniczna. W biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów zainstalowana jest pętla indukcyjna.
  6. Biuro podawcze i Wydział Komunikacji dysponują ramkami do podpisu.
  7. Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
  8. Budynek posiada znacznik elektroniczny "TOTUPOINT" - przed wejściem głównym.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (trzy na parkingu i dwa w pobliżu wejścia głównego).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z usługi wideorozmowy tłumacza online lub tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek Ratusza na Rynku.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrach 1 oraz 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrach 1 oraz 2. W budynku jest platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych (nie dojeżdża na poziom trzeciego piętra). Dostępność do trzeciego piętra zapewniona jest przez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku. Oznakowania wypukłe na początku i na końcu poręczy przyschodowych informują o numerze piętra.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępny w holu głównym przy wejściu do budynku).
  2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku.
  3. Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Miejsca parkingowych znajdują się przy przyległych do rynku ulicach (najbliższe 3 miejsca dla niepełnosprawnych są przy placu Inwalidów Wojennych – około 150 metrów od Ratusza).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ul. Bolesława Śmiałego.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, dostępny jest podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Urząd Miejski zajmuje wyłącznie parter budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. Dostępna jest pochylnia dla wózków przy wejściu.
  2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).
  3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, realizującego zadania w archiwum zakładowym, tel 32 330 20 92, email or@um.gliwice.pl.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia do budynku, przy skrzydle budynku).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Fredry

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną Wydział Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, Wydział Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63 email: aud@um.gliwice.pl. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, email: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, email: aud@um.gliwice.pl.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, email boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-05-03 19:13:19
Informację wprowadził do BIPPatryk Filipek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-03 19:13:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1przegląd aktualności deklaracjiTomasz Bartel27-03-2024 13:52:47
2Dodano informację o dostępności schematu organizacyjnegoTomasz Bartel01-03-2024 08:08:57
3Wprowadzenie nowych dostosowań w budynkach UMTomasz Bartel07-02-2024 09:12:54
4Aktualizacja stronyTomasz Bartel04-04-2023 14:26:01
5Aktualizacja w zakresie dostępności architektonicznejTomasz Bartel30-03-2023 11:54:18
6Aktualziacja daty przeglądu deklaracji dostępnościTomasz Bartel10-03-2023 09:14:12
7Wprowadzono informacje o lupach elektronicznych i ramkach do podpisuTomasz Bartel27-02-2023 09:28:14
8Rozszerzenie umiejscowienia pętli indukcyjnych w budynku przy ul. Zwycięstwa 21Tomasz Bartel27-02-2023 08:52:55
9Zmiany dotyczące składania żądań zapewnienia dostępnościTomasz Bartel23-01-2023 14:16:31
10Aktualizacja deklaracji w wyniku przegląduTomasz Bartel21-02-2022 15:21:03
11Zmiana numerów telefonów dla lokalizacji Fredry 6Tomasz Bartel23-09-2021 11:29:00
12Załączenie raportu o stanie dostępnościTomasz Bartel31-03-2021 13:18:35
13Aktualizacja daty przeglądu deklaracjiTomasz Bartel29-03-2021 11:40:06
14Modyfikacja stronyTomasz Bartel03-06-2020 06:38:49
15Zmiany w dokumencieTomasz Bartel03-06-2020 06:38:49
16Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel03-06-2020 06:35:47
17Zmiany w dokumencieTomasz Bartel03-06-2020 06:33:21
18Utworzenie dokumentuPatryk Filipek03-05-2020 19:13:19